Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia z zakresu telekomunikacji i informatyki. Obserwujemy jej ciągły rozwój, a technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą zbudować od podstaw własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki.

Technik teleinformatyk świadczy usługi ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci teleinformatycznych oraz instalowanie i administrowanie sieciowymi systemami komputerami.

Realizacja kształcenia w zawodzie i sylwetka absolwenta

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w dwóch kwalifikacjach, które treściowo obejmują:

 • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,

 • EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Absolwent, który uzyskał tytuł technika teleinformatyka, posiada umiejętności praktyczne z zakresu szeroko rozumianej teleinformatyki, które dotyczą:

 • określania zasad eksploatacji systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru łączy (kablowych, radiowych lub światłowodowych) do transmitowanego sygnału, 

 • zestawiania i konfigurowania systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnienie integracji systemów różnych standardów,

 • posługiwania się urządzeniami techniki komputerowej oraz urządzeniami teletransmisyjnymi,

 • montażu, konfiguracji i eksploatacji komputerów klasy PC i ich podzespołów,

 • instalowania systemów operacyjnych, sterowników, oprogramowania użytkowego oraz specjalistycznego w komputerach klasy PC,

 • posługiwania się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów oraz przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych,

 • sporządzania kosztorysów oraz protokołów z wykonanych prac, przygotowywania ofert świadczonych usług,

 • komunikowania się w języku angielskim z zastosowaniem terminologii właściwej dla zawodu oraz posługiwania się angielskojęzyczną literaturą branżową, normami i zaleceniami,

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień optymalizacji kosztów, pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej, strategii marketingowych.

Nabyte umiejętności praktyczne wzbogacone są wiedzą ogólną z zakresu techniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu systemów komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, systemów transmisji danych i systemów komutacyjnych. Dzięki temu technik teleinformatyk jest elastyczny na rynku pracy oraz łatwo stawia czoła nowym wyzwaniom wynikającym z ciągłego rozwoju szeroko rozumianej cyfryzacji.

Potencjalne miejsca pracy

Najwięcej ofert pracy w branży teleinformatycznej (ICT – ang. Information and Communication Technologies) skierowanych jest do:

 • serwisantów sprzętu komputerowego,

 • sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,

 • architektów systemów teleinformatycznych,

 • administratorów sieci i systemów teleinformatycznych,

 • specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży,

 • specjalistów do spraw sieci rozległych.

Możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji

Technik teleinformatyk może zdobywać dodatkowe kwalifikacje, które podniosą jego atrakcyjność na rynku pracy. Należą do nich:

 • Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacja, przystępując do egzaminu organizowanego według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

 • Kurs CCNA CISCO dotyczący zagadnień projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi,

 • Kurs CCNP CISCO dotyczący zaawansowanych zagadnień sieciowych dotyczących rutingu i switchingu oraz radzenia sobie z problemami w sieciach komputerowych.