Technik mechanik

Technik mechanik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

 • obsługiwania maszyn i urządzeń;

 • organizowania procesu produkcji.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w wyniku których:

W zakresie ogólnie pojętej branży mechanicznej Absolwent:

 • przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

 • sporządza szkice części maszyn;

 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 • rozróżnia części maszyn i urządzeń;

 • rozróżnia rodzaje połączeń;

 • przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

 • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

 • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

 • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

 • rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

 • rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

 • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

 • wykonuje pomiary warsztatowe;

 • rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

 • określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn  urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

 • stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

W zakresie kwalifikacji M.20 (ślusarz) Absolwent:

 1. Wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

  • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;

  • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

  • dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;

  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

  • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

 2. Wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

  • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;

  • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;

  • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

  • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

  • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;

  • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;

  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;

  • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;

  • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

  • wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;

  • rozróżnia układy sterowania obrabiarek;

 3. Wykonuje połączenia materiałów

  • rozróżnia techniki łączenia materiałów;

  • dobiera metodę łączenia materiałów;

  • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;

  • dobiera materiały do wykonania ich połączeń;

  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;

  • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;

  • wykonuje połączenia materiałów;

  • ocenia jakość wykonanych połączeń.

 4. Naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi

  • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

  • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;

  • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

  • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

  • dobiera części podlegające wymianie;

  • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;

  • wykonuje czynności naprawcze narzędzi;

  • montuje maszyny i urządzenia po naprawie;

  • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;

  • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;

  • wykonuje konserwację narzędzi;

  • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

W zakresie kwalifikacji M.44 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) Absolwent:

 1. Organizuje procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

  • posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

  • wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

  • sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;

  • planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;

  • planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;

  • dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;

  • sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

  • stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

 2. Nadzoruje przebieg produkcji

  • rozróżnia rodzaje produkcji;

  • kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

  • kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;

  • kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;

  • kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;

  • określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;

  • zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;

  • sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.

W zakresie ogólnej wiedzy zawodowej Absolwent:

 1. Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy

  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 2. Potrafi podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Zna podstawy języka obcego ukierunkowanego zawodowo

  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

 2. Posiada kompetencje personalne i społeczne

  • przestrzega zasad kultury i etyki;

  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

  • przewiduje skutki podejmowanych działań;

  • jest otwarty na zmiany;

  • potrafi radzić sobie ze stresem;

  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

  • przestrzega tajemnicy zawodowej;

  • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

  • potrafi negocjować warunki porozumień;

  • współpracuje w zespole.

 3. Potrafi organizować pracę małych zespołów 

  • planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

  • ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

  • komunikuje się ze współpracownikami.