Technik elektronik

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.

Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

Zadania zawodowe dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej. Z tego względu zawód technika elektronika wymaga ponadprzeciętnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej (zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przemyśle). Jednakże tym samym stwarza absolwentom, bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.

Program nauczania

Program nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: język polski, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.

  1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
  4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
  5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględniono korelację treści z kształceniem ogólnym polegającą na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: język polski, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe

1. Elektrotechnika i elektronika

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

1.4. Obwody prądu stałego

1.5. Obwody prądu zmiennego

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi

1.8. Układy analogowe

1.9. Układy cyfrowe

2. Urządzenia elektroniczne

2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej

2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń

2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych

2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej

3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

3.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej

4. Język obcy zawodowy

5. Pomiary elektryczne i elektroniczne

5.1. Zasady bhp w zakresie pomiarów elektrycznych

5.2. Pomiary w elektrotechnice

5.3. Zasady bhp w zakresie prac związanych z badaniem układów elektronicznych

5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych

5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych

6. Instalacja urządzeń elektronicznych

6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej

6.2. Instalacja i konserwacja systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń

6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych

6.4. Instalacja i konserwacja sieci automatyki przemysłowej

7. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej

7.2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń

7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych

7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej