Regulamin Samorządu Uczniowskiego


 1. Samorząd uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły
 2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu Uczniowskiego jest samorząd klasowy składający się z 3 osób: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie Samorządów Klasowych tworzą Samorząd Szkolny.<--break->
 4. Zebranie plenarne Samorządów Klasowych wybiera spośród siebie Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą:przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz i przedstawiciele istniejących w szkole sekcji S.U.
 5. Wyborów Samorządowych Klasowych dokonuje się raz w roku szkolnym, kadencja Samorządu Szkolnego trwa 2 lata. W miarę potrzeb mogą być one dokonywane wybory uzupełniające, w przypadku, gdy wybrani przedstawiciele Samorządu szkolnego nie wywiązują się z nałożonych na nich zadań, wybory mogą odbyć się przed upływem kadencji na wniosek co najmniej 5 samorządów klasowych lub Rady Pedagogicznej.
 6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrekcji szkoły opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką, a możliwością rozwijania i zaspakajanie własnych zainteresowań
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
 • prawo do czynnego opracowywania wewnętrznych regulaminów szkolnych
 • prawo do uczestniczenia w otwartych zebraniach Rady Pedagogicznej
 1. Samorząd Uczniowski dbając o dobrze rozumiane interesy społeczności uczniowskiej i poszczególnych jej członków może udzielićporęczenie uczniów, który popadł w kolizję z prawem szkolnym jeżeli uczeń na takowe poręczenia zasługuje.
 2. Uczniowie poprzez Samorząd klasowy lub Samorząd szkolny mają prawo do odwoływania się do dyrektora szkoły od decyzji nauczyciela uczącego w danej klasie czy wychowawcy klasy o ile decyzja taka była niezgodna z funkcjonującym prawem szkolnym.