UMOWA O WSPÓŁPRACY Z ENERGA–OPERATOR SA

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Gmachu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Płocku. Porozumienie z strony Energa-Operator SA podpisali: Prezes Zarządu Piotr Dorawa i Prokurent Romualda Gałęzewska, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor – dr inż. Paweł Witkowski.

Celem głównym umowy o współpracy jest przekonanie o potrzebie wspólnego działania Szkoły i Energa-Operator SA na rzecz promowania edukacji w dziedzinie energetyki, elektryki. Obie strony dostrzegają konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów Szkoły do podjęcia pracy zawodowej.

Energa-Operator SA zobowiązał się min. do fundowania nagród rzeczowych dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, w zakresie przedmiotów zawodowych. Fundowanie stypendiów dla uczniów klas patronackich, którzy w poprzednim semestrze nauki uzyskali najwyższą średnią ocen. Ponadto Energa-Operator SA zobowiązał się do współfinansowania wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach Szkoły.

Natomiast Szkoła zapewni Energa-Operator SA min. kolportowaniem materiałów Spółki wśród uczniów i rodziców, a także podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę.

Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., została zawarta do 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia.