Cele działalności Szkolnego Klubu Europejskiego.

CEL GŁÓWNY:

Propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- rozwijanie wśród młodzieży „świadomości europejskiej”,

- zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku,

- rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury,

- promowanie nauki języków obcych i wymiana młodzieży.

 

ZADANIA KLUBU:

- organizowanie zebrań informacyjnych,

- propagowanie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, wystawy na tablicy o Unii Europejskiej),

- organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczenia Europy,

- zbieranie informacji o instytucjach UE,

- organizowanie spotkań z młodzieżą członków Szkolnego Klubu Europejskiego,

- zapraszanie gości,

- korzystanie z poczty elektronicznej,

- organizacja Dnia Europejskiego.<--break->