Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym..

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
 • pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

CZĘŚĆ USTNA

oceniana w szkole, obejmuje przedmioty:

obowiązkowe

dodatkowe

 • język polski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

 • język obcy nowożytny - zdawany na podstawowym lub rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy zdają go na jednym poziomie określonym w standardach);

 • język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach;

 • język obcy nowożytny - inny niż wybrany jako obowiązkowy - zdawany na poziomie rozszerzonym

 • język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

 • język regionalny – kaszubski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach;

   

CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:

Obowiązkowe

zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

Dodatkowe

zdawane na poziomie rozszerzonym:

 • język polski

 • język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

 • jeden przedmiot wybrany spośród następujących:

  • biologia

  • chemia

  • fizyka i astronomia

  • geografia

  • historia

  • historia muzyki

  • historia sztuki

  • matematyka

  • wiedza o społeczeństwie

  • wiedza o tańcu

 • język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

 

 • jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):

  • biologia

  • chemia

  • fizyka i astronomia

  • geografia

  • historia

  • historia muzyki

  • historia sztuki

  • informatyka 

  • język grecki i kultura antyczna 

  • język łaciński i kultura antyczna  

  • język mniejszości etnicznej 

  • język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)

  • język regionalny – kaszubski 

  • matematyka

  • wiedza o społeczeństwie

  • wiedza o tańcu

Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włosk

 • Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły;
 • Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
  • wstępną w terminie do 30 września,
  • ostateczną w terminie do 20 grudnia.
 • Uwaga: deklarację wstępną i ostateczną składa się na tym samym druku.
 • W deklaracji zdający podpisuje oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, musi złożyć do 15 października dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.
 • Do wniosku o dostosowanie trzeba dołączyć:
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydaną nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin
  • lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • lub zaświadczenie lekarskie.

 

 • Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza 12 miesięcy przed terminem egzaminu szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
 • Za dostosowanie warunków do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).
 • Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.z
 • Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
 • Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego, W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.
 • Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.
 • Listę tematów z języka polskiego w części ustnej, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej – także listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej - przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Listy te mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów (słuchaczy).
 • Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisję egzaminacyjne.
 • W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowują, w porozumieniu z CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, a zestaw do przeprowadzenia egzaminu w danym roku ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.
 • Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.
 • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli:
  • w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
  • z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie uzyskał 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. Przepis ten nie odnosi się do tej osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.
 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 • Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.
 • Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.
 • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu.
 • Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu pisemnego z danego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie rozszerzonym i po raz pierwszy otrzymają świadectwo dojrzałości, na świadectwie oprócz wyniku uzyskanego z egzaminu na poziomie rozszerzonym, będą mieli odnotowany wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie podstawowym, z wyjątkiem informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka greckiego i kultury antycznej oraz języka kaszubskiego. Wynik ten zostanie ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia z dn. 8 września 2006 r.
 • W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik „0%”.
 • Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
  • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
  • stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
  • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku „0” na świadectwie dojrzałości).
  • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca.