Cele działalności Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

"Jesteśmy częścią przyrody, a zatem powinniśmy o nią dbać. Rzeczywistość jest jednak inna. Człowiek bezmyślnie niszczyśrodowisko, doprowadza do jego unicestwienia, a tym samym samego siebie. Stąd coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia jak: ekologia, edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska." Aby uratować naszą Ziemię musimy uwrażliwić młode pokolenia na jego problemy. Wzbudzanie świadomości ekologicznej jest zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły. To na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za to, aby młodzież nauczyła się szacunku do przyrody i czuła potrzebę jej ratowania.

Cele koła:

 •  poszerzenie wiedzy na temat wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka;
 •  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania i umiejętność współpracy w grupie;
 •  rozwijanie postawy opiekuńczej wobec tego co wymaga pomocy człowieka;
 •  rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o dalsze losy naszej planety;
 •  wyrabianie wśród młodzieży nawyków związanych z porządkiem, segregacją odpadów, oszczędnym korzystaniem z materiałów;
 •  rozbudzanie i podnoszenie wśród uczniów świadomości ekologicznej;
 •  rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania na jego temat;
 •  uwrażliwienie młodych mieszkańców Ziemi na piękno otaczającej ich przyrody i wzbudzenie więzi z nią;
 •  przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu najbliższego środowiska.

Realizowane treści:

 •  wpływ cywilizacji na zdrowie człowieka;
 •  otwartość na problemy ekologiczne środowiska lokalnego i globalnego;
 •  rozwijanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym;
 •  przyczyny i skutki niepożądanych zmian w środowisku naturalnym;
 •  znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka;
 •  zachowanie różnorodności biologicznej.

Formy i metody realizacji:

 •  inscenizacje;
 •  prace plastyczne uczniów;
 •  konkursy;
 •  wycieczki tematyczne;
 •  zajęcia praktyczne;
 •  zajęcia w terenie;
 •  obserwacje.
   

Opiekunem koła jest Małgorzata Malicka