Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 20/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

z dnia 27 sierpnia 2020r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PŁOCKU     W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płockuoraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.
  2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.
  3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomóc w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP
  1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Przy wejściu głównym do szkoły umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  3. W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  4. Po wejściu do szkoły oraz do sal lekcyjnych uczniowie zapoznają się z instrukcją użycia środka dezynfekującego i bezwzględnie dezynfekują ręce preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
  5. W sali, w której przebywają uczniowie, usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone i dezynfekowane.
  6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub tornistrze ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  7. Zakazuje się przynoszenia z domu przedmiotów, które nie są bezwzględnie potrzebne podczas zajęć.
  8. Sale lekcyjne wietrzone są w czasie przerw, a także w razie potrzeby podczas zajęć.
  9. Uczniowie korzystają z szatni znajdujących się przy wejściach do szkoły: głównym (D2) oraz prowadzącym na teren warsztatów szkolnych (D3).
  10. Korzystanie z biblioteki, gabinetu pielęgniarki szkolnej, pracowni informatycznej, warsztatów szkolnych i bloku sportowego odbywa się według odrębnych regulaminów zawierających zasady bezpiecznego zachowania w czasie epidemii.
  11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
  12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
  13. Podczas zajęć realizowanych w blokach zalecane jest pozostanie w sali na czas przerwy oraz częste jej wietrzenie.
  14. Po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego, pomiar taki będzie wykonywany uczniowi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż bezdotykowy - każdorazowo po użyciu.
  15. Przy wejściu do budynku szkoły zorganizowana jest strefa do odkażania rąk z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby niebędące pracownikami Szkoły, a także informacja o konieczności stosowania maseczek ochronnych lub przyłbic.
  16. Kontakt z rodzicami powinien odbywać się w formie e-mail lub telefonicznej.
  17. Zakazuje się organizowania wycieczek oraz wyjść do kina lub teatru.
  18. Podczas przerw w częściach wspólnych uczniowie i nauczyciele obowiązkowo zakrywają usta i nos. W przypadku podwyższonego ryzyka zagrożenia (strefa czerwona/żółta) wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w czasie zajęć praktycznych
   w ramach kształcenia w zawodzie.
  19. W przypadku niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie należy powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
  20. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie (izolatka wyposażona w pakiet ochronny - maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, termometr) w celu odizolowania ucznia w przypadku przejawiania niepokojących objawów.
  21. W szkole dostępne są instrukcjewywieszane w pomieszczeniach sanitarnych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
  22. Szkoła wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
  23. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
  24. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki.
  25. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach (m.in. stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich.

 

 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
  1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
  3. Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.
  4. Każdy pracownik, przystępując do prac dezynfekcyjnych, zobowiązany jest założyć rękawiczki.
  5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza przeznaczonego na odpady po dezynfekcji.
  6. Pracownicy szkoły sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych z młodzieżą wykonują w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu.
  7. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym (D1).
  8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.
  9. Nauczyciele prowadzący zajęcia:
   1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
   2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz  umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,
   3. realizują program zajęć, dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,
   4. zawiadamiają dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia.
  10. Personel obsługi:
   1. usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
   2. wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę,
   3. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
   4. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez uczniów i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
   5. dezynfekuje urządzenia sanitarne.
  11. Promuje się wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady:
   1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
   2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce).
  12. Stosuje się środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycie i dezynfekcję rąk, w tym szczególnie:
   1. przed i po kontakcie z młodzieżą,
   2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
   3. po usunięciu środków ochrony osobistej.

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19.
  2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
  4. Posyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły z domu niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  8. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
  9. Na terenie szkoły pozostają w maseczce lub przyłbicy i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metry.
  10. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.

 

 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
  1. Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły.
  2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast uczeń pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pielęgniarki szkolnej.
  3. Uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki.
  4. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u ucznia, odizolowuje ucznia od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu ucznia (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
  5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112.
  6. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
  7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dezynfekcji.

 

 

 

 1. LOKALIZACJA WEJŚĆ

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym zakresie.
  2. Procedura obowiązuje do odwołania.
  3. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej.
  4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązujących przepisów prawa.